Lyrics: Mame Nhunu So by Dada Hafco – Ghana Music

Lyrics: Mame Nhunu So by Dada Hafco – Ghana Music


Verse 1

Efiti mere a yɛwo me baa wiase mu
Na mabɔ mpayeɛ abɔ abɔ abɔ abɔ aa
Eee eee eee na mayɛ ayɛ ayɛ ayɛ ayɛ aa

Hook

Ayɛm hyehyeɛ ɔbrɛ ne amaneɛ nkoaa nea mɛyɛ biaa na akosi baabi
Dabiaa meteetee saa biibi tɔ mensɛm koraa na ahye
Ebinom so mu a na ayɛ yie eduru menkoaa so à daabi
Awurade ee menso yɛ woba a afei na aduru meso

Refrain

Nti mame nhunu so o mame nhunu so
Mame nhunu so o mame nhunu so
Senea obra no ayɛ no mame nhunu so oo, afei na aduru me so ( 2x)

Oseɛfoɔ bɛyɛ ayɛ ayɛ ayɛ ayɛ – eee
Ɔtamfo no bɛyɛ yɛ a enkosi aga oo
Mame nhunu so o, mame nhunu so o, afei na aduru meso (2x)

Verse 2

Kwasi menso meyɛ woba
Menyame ɛmma manim ngu ase daabi
Obra yi atwa me mmaa atwa atwa nti bomoden a na fame me si baabi
Na ɔbrɛ adwuma nka ho, wasɛm no sɛ ɛyɛ wonhyira na ɛma nnipa yɛ obi
Mawurade baabi a maduru yi, ohaw a mewo mu yi Wamma mu dea na asi
Mayɛ krado twɛn wo ɛnnɛ wɔha yiaa
Ma me nisuo ne me mpaebo ne ma adwendwen nyinaa nnuru wanim ɛnɛ da yiaa
Fa sereɛ bi hyɛ mano na afeyi mu me mmra meda wase keseɛ paa
Nsenkyerɛne Nyankopon, woa woso na wokron na wobɔɔ me obrempong tie me sufrɛ ɛnnɛ da yi na yɛ me mmoa

Hook and refrain

Verse 3

Adwuma yi yɛnya bi nyɛ oo
Yenya bi nso a akatua yi nso oo
Yafunu yi manya bi anwoba, space mu ha nyinaa nkorofoɔ aa na esere me oo
Mayɛ ankonam mɔbrɔfoɔ saa mmere yi mehia wonkyɛn awerekyekyere oo

(Awurade ee menso yɛ woba a afei na aduru meso)

Almighty father, father bie Kwan bi mame nnɛ oo
Na abrabo yi mu ayɛ hye baabi ayɛ den nkorofoɔ kɔ a mentumi nkɔ bi o esum aduru me aduru me aduru me aa
Wonkoaa wone manidaso oo

(Awurade ee menso yɛ woba a afei na aduru meso)

Refrain until fade.CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )